Elektro, NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen laagspanning"

De Arbowet regelt het welzijn, de veiligheid en gezondheid van alle werkenden op allerlei vakgebied. Ook op elektrotechnisch vakgebied. De Arbowet is altijd van toepassing wanneer er sprake is van een gezagsverhouding.

De Arbo-regelgeving verwijst naar de normen, waarin omschreven staat welke tekeningen en documentatie aanwezig moet zijn. Deze normen worden door de arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en werkgever als bindend beschouwd.
Genoemde normen zijn o.a: NEN 1010, NEN 1041, NEN 3134, NEN 3410, NEN 5237, NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840.

In de NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen laagspanning" wordt omschreven in welke gevallen tekeningen verplicht zijn. (rubriek 8.514.5)
Kort samengevat:
van elke schakel- en verdeelinrichting met meer dan 12 eindgroepen of met daarop aangesloten geïnstalleerd vermogen van meer dan 20kVA moeten duidelijke en bijgewerkte grondschema's, installatieschema's, installatietekeningen en stroomkringschema's beschikbaar zijn.

Grondschema: relatief eenvoudig schema, waarin vaak een éénlijnige voorstelling wordt gebruikt, dat de belangrijkste onderlinge verbanden of verbindingen tussen de onderdelen van de installatie weergeeft. In grondschema's worden installaties, uitrustingen of onderdelen daarvan in hun functioneel verband voorgesteld door symbolen, rechthoeken of andere figuren zonder dat alle verbindingen behoeven te worden getekend.

Installatieschema: schema, waarin vaak een éénlijnige voorstelling wordt gebruikt, dat een overzicht van de installatie of van een deel daarvan geeft.

Installatietekening: opstellingstekening die de plaats van onderdelen, die worden aangeduid met symbolen, van een installatie en de verbindingen tussen de onderdelen weergeeft. Verbindingen tussen onderdelen mogen vervangen worden door verwijzingen.

Stroomkringschema: schema dat details geeft van de theoretische of ideale werking van een installatie, met behulp van theoretische of ideale stroomkringen, zonder dat noodzakelijkerwijs met de middelen die worden gebruikt voor de uitvoering rekening wordt gehouden. De installatie, uitrusting of onderdelen daarvan, met hun onderlinge verbindingen die op de werking betrekking hebben, worden door symbolen weergeven.

Bovenstaande tekeningen vormen de basis voor een snelle en doeltreffende inspectie in het kader van het ARBO-besluit.

                     Nederlands Normalisatie instituut
                          Arbowet
                          Arbo Portaal
technisch tekenbureau / tekenburo
Penningkruid 45, 8265 EE Kampen
P2M elektrotechnisch teken/ advies bureau